Poštovné zadarmo
v rámci Slovenska

Pravidlá reklamnej akcie „VYHRAJTE LÍSTKY NA KONCERT MALUMA WORLD TOUR“

Nakúpte nad 150 eur  v predajniach MOLOKO alebo CUBE alebo na www.moloko.sk a budete zaradení do súťaže o 2 lístky na koncert svetového speváka Malumu!

Súťaž platí len pre registrovaných zákazníkov vo Fashion clube, pri nákupe nad 150 eur od 04.12. do 17.12.2019. Vstupenky môžete zakúpiť v spoločnosti Ticketportal.

1. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1.1 PREDMETOM TOHTO DOKUMENTU JE ÚPLNÁ A JASNÁ ÚPRAVA PRAVIDIEL (ĎALEJ LEN „PRAVIDLÁ“) REKLAMNEJ AKCIE „VYHRAJ LÍSTKY NA BRATISLAVSKÝ KONCERT MALUMA WORLD TOUR“ (ĎALEJ LEN „SÚŤAŽ“). TIETO PRAVIDLÁ SÚ JEDINÝM DOKUMENTOM, KTORÝ ZÁVÄZNE UPRAVUJE PRAVIDLÁ SÚŤAŽE UVEDENÉ NA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOCH URČENÝCH SPOTREBITEĽOM. TIETO PRAVIDLÁ MÔŽU BYŤ POZMENENÉ IBA FORMOU PÍSOMNÝCH DODATKOV K TOMUTO DOKUMENTU UVEREJNENÝCH ROVNAKO AKO TENTO DOKUMENT. 

1.2 USTANOVENIA TÝCHTO PRAVIDIEL SA STÁVAJÚ ÚČINNÉ DŇOM ICH ZVEREJNENIA NA INTERNETOVEJ STRÁNKE WWW.MOLOKO.SK TIETO PRAVIDLÁ SÚ V RÁMCI SÚŤAŽE POVAŽOVANÉ ZA JEDINÉ A ÚPLNÉ.  

1.3 SÚŤAŽ JE PROPAGAČNOU SÚŤAŽOU, KTORÁ NIE JE HAZARDNOU SÚŤAŽOU V ZMYSLE ZÁKONA Č. 171/2005 Z. Z. O HAZARDNÝCH HRÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV. ÚČELOM SÚŤAŽE JE ZVÝŠENIE INFORMOVANOSTI VEREJNOSTI A PROPAGÁCIA VÝROBKOV Z PORTFÓLIA USPORIADATEĽA. 

USPORIADATEĽOM SÚŤAŽE JE

SIMS PLUS S.R.O.
ŠPITÁLSKA 2202/51, 811 08 BRATISLAVA,
IČO: 36702579,
ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM V BRATISLAVE I, ODDIEL SRO, VLOŽKA 43250/B

CUBESHOP S.R.O.

PRIBINOVA 4/17952, 811 09 BRATISLAVA,

IČO:45 335 087

ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM V BRATISLAVE I, ODDIEL SRO, VLOŽKA 62202/B
(ĎALEJ LEN „USPORIADATEĽ“)

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

2.1 SÚŤAŽ PREBIEHA V TERMÍNE OD 04.12.2019 DO 17.12.2019, KONKRÉTNE DO 24:00 HOD NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ĎALEJ LEN „OBDOBIE KONANIA SÚŤAŽE“ A „MIESTO KONANIA SÚŤAŽE“).

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1 SÚŤAŽIACIM SA MÔŽE STAŤ LEN FYZICKÁ OSOBA S DORUČOVACOU ADRESOU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY STARŠIA AKO 18 ROKOV (POKIAĽ JE MLADŠIA, JE POTREBNÉ ZÍSKAŤ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU), KTORÁ NIE JE ZO SÚŤAŽE VYLÚČENÁ V ZMYSLE ČLÁNKU 6.8 TÝCHTO PRAVIDIEL NIŽŠIE A KTORÁ SI V OBDOBÍ A MIESTE KONANIA SÚŤAŽE ZAKÚPI PRODUKTY V JEDNOTLIVÝCH KAMENNÝCH PREDAJNIACH MOLOKO, CUBE ALEBO NA INTERNETOVOM OBCHODE WWW.MOLOKO.SK V HODNOTE ASPOŇ 150 EUR (ĎALEJ LEN „SÚŤAŽNÉ VÝROBKY“), JE REGISTROVANÁ VO FASHION CLUBE ALEBO SA ZAREGISTRUJE V OBDOBÍ KONANIA SÚŤAŽE PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽI , SÚŤAŽIACI ÚČTENKU/ÚČTENKY DOKAZUJÚCE NÁKUP V MINIMÁLNEJ HODNOTE 150 EUR SI DÔKLADNE USCHOVÁ A SPLNÍ ĎALŠIE PODMIENKY UVEDENÉ V TÝCHTO PRAVIDLÁCH. POKYNY NA ÚČASŤ V SÚŤAŽI SÚ NASLEDUJÚCE: 

  • - NAKÚP V KAMENNÝCH PREDAJNIACH MOLOKO ALEBO CUBE ALEBO  NA INTERNETOVOM OBCHODE WWW.MOLOKO.SK V OBDOBÍ OD 04.12. 2019 DO 17. 12. 2019 V MINIMÁLNEJ HODNOTE 150 EUR;
  • - USCHOVÁ SI ÚČTENKU PREUKAZUJÚCU NÁKUP V PREDAJNI MOLOKO ALEBO CUBE ALEBO Z WWW.MOLOKO.SK 

3.2 SÚŤAŽIACI JE OPRÁVNENÝ SA SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ I OPAKOVANE, ALE VŽDY S NOVÝM NÁKUPOM V HODNOTE ASPOŇ 150 EUR. 

3.3 SÚŤAŽIACI MÔŽU POUŽIŤ ÚČTENKY PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH PRAVIDIEL IBA V TEJTO SÚŤAŽI A NIE JE MOŽNÉ ICH POUŽIŤ V INEJ SÚŤAŽI, ČI INEJ REKLAMNEJ AKCII USPORIADATEĽA. 

3.4 DO SÚŤAŽE BUDÚ ZARADENÉ A VÝHERCAMI SA MÔŽU STAŤ VÝLUČNE TÍ SÚŤAŽIACI, KTORÍ SPLNIA VŠETKY STANOVENÉ PODMIENKY SÚŤAŽE A VYKONAJÚ NÁKUP V HODNOTE ASPOŇ 150 EUR A SÚ REGISTROVANÝ VO FASHION CLUBE , USPORIADATEĽ MÁ PRÁVO KEDYKOĽVEK POSÚDIŤ SPLNENIE STANOVENÝCH PODMIENOK SÚŤAŽE JEDNOTLIVÝMI SÚŤAŽIACIMI. UVEDENIE NEPRAVDIVÝCH DÁT V REGISTRAČNOM FORMULÁRI DO FASHION CLUBU AUTOMATICKY ZBAVUJE PRÁVA NA UDELENIE VÝHRY, AK TOTO  USPORIADATEĽ ZISTÍ. 

3.5 ÚČASŤ V SÚŤAŽI JE DOBROVOĽNÁ A SÚŤAŽIACI JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ TIETO PRAVIDLÁ, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ ZÁKONY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A KONAŤ V SÚLADE S DOBRÝMI MRAVMI, NAJMÄ ÚČASŤ V DUCHU FAIR PLAY. POUŽITIE NEČESTNÝCH A PODVODNÝCH PRAKTÍK, OBCHÁDZANIE TÝCHTO PRAVIDIEL ALEBO POKUS O ICH ZNEUŽITIE  NA ZÍSKANIE VÝHRY JE NEPRÍPUSTNÉ. AKÉKOĽVEK PORUŠENIE TÝCHTO ZÁSAD OPRÁVŇUJE USPORIADATEĽA OKAMŽITE VYLÚČIŤ PRÍSLUŠNÉHO SÚŤAŽIACEHO ZO SÚŤAŽE. AK SA UKÁŽE, ŽE SA TÁTO OSOBA AJ NAPRIEK UVEDENÉMU STALA VÝHERCOM, STRÁCA NÁROK NA VÝHRU. 

3.6 KAŽDÝ JEDEN SÚŤAŽIACI MÁ PRÁVO ZÍSKAŤ LEN JEDNU VÝHRU. 

4. VÝHRY V SÚŤAŽI, PRIEBEH SÚŤAŽE, MECHANIZMUS URČENIA VÝHERCU

4.1 VÝHROU V TEJTO SÚŤAŽI SÚ 2 LÍSTKY NA KONCERT MALUMA WORLD TOUR, KTORÝ SA USKUTOČNÍ 26.02.2020 V BRATISLAVE. 

4.2. MECHANIZMUS SÚŤAŽE
VÝHERCOM V SÚŤAŽI JE KAŽDÝ SÚŤAŽIACI, KTORÝ V OBDOBÍ TRVANIA SÚŤAŽE SPLNIL VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI VYŽADOVANÉ TÝMITO PRAVIDLAMI, A KTORÝ BOL BEZPROSTREDNE PO UPLYNUTÍ OBDOBIA KONANIA SÚŤAŽE NÁHODNE VYŽREBOVANÝ Z DATABÁZY SÚŤAŽIACICH. 

V PRÍPADE, ŽE SA UKÁŽE, ŽE VYŽREBOVANÝ VÝHERCA NEMÁ Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU NÁROK NA VÝHRU PODĽA TÝCHTO PRAVIDIEL, BUDE AKO VÝHERCA VYŽREBOVANÝ ĎALŠÍ SÚŤAŽIACI, KTORÝ SA V OBDOBÍ TRVANIA SÚŤAŽE RIADNE ZAREGISTROVAL NA SÚŤAŽNÝCH STRÁNKACH, SPLNIL VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI VYŽADOVANÉ TÝMITO PRAVIDLAMI, A KTORÉHO PRÍSPEVOK DO SÚŤAŽE BOL NÁHODNE VYŽREBOVANÝ USPORIADATEĽOM AKO ĎALŠÍ V PORADÍ. ŽREBOVANIE VÝHERCOV SA USKUTOČNÍ AŽ DO VYČERPANIA VŠETKÝCH VÝHIER V SÚŤAŽI.

4.3 USPORIADATEĽ JE OPRÁVNENÝ KONTROLOVAŤ VŠETKY PODMIENKY PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽI A VYHRADZUJE SI PRÁVO KONEČNÉHO ROZHODNUTIA, ČI PODMIENKY STANOVENÉ PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽI A PRE DANÉ VÝHRY BOLI SPLNENÉ ALEBO NIE. VÝHRY NEMÔŽU ZÍSKAŤ SÚŤAŽIACI, KTORÍ NESPLNILI, AJ KEĎ ČIASTOČNE, PODMIENKY STANOVENÉ PRE DANÉ VÝHRY. ŽREBOVANIE VÝHIER PREBEHNE NÁHODNÝM VÝBEROM Z DATABÁZY SÚŤAŽIACICH DŇA 18.12. 2019. ŽREBOVANIE VÝHERCOV PREBEHNE NÁHODNÝM VÝBEROM Z DATABÁZY ZA PRÍTOMNOSTI ZÁSTUPCOV USPORIADATEĽA. VÝSLEDKY ŽREBOVANIA SÚŤAŽE S UVEDENÍM VÝHIER BUDÚ ZVEREJNENÉ NA WWW.MOLOKO.SK OD 18.12. 2019 DO 24.12. 2019. VÝSLEDKY SÚŤAŽE SÚ KONEČNÉ, BEZ MOŽNOSTI ODVOLANIA.

4.4 NA VÝHRY ZO SÚŤAŽE NEEXISTUJE ŽIADNY PRÁVNY NÁROK, NÁROK NA VÝHRU NIE JE MOŽNÉ PREVIESŤ NA INÚ OSOBU ANI NA INÉHO SÚŤAŽIACEHO. USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO NAHRADIŤ DEKLAROVANÉ VÝHRY VÝHRAMI PODOBNÉHO TYPU ZODPOVEDAJÚCEJ HODNOTY A ZMENIŤ PODMIENKY ODOVZDÁVANIA VÝHIER V PRÍPADE, ŽE VÝHRY NEBUDÚ POSKYTNUTÉ TREŤOU STRANOU TAK, ABY MOHLI BYŤ VÝHERCOM ODOVZDANÉ V SÚLADE S PRAVIDLAMI SÚŤAŽE. 

4.5 O AKÝCHKOĽVEK SŤAŽNOSTIACH ROZHODUJE S KONEČNOU PLATNOSŤOU USPORIADATEĽ. AKÉKOĽVEK PRÍPADNÉ SŤAŽNOSTI ALEBO REKLAMÁCIE TÝKAJÚCE SA SÚŤAŽE A JEJ PRIEBEHU JE MOŽNÉ ZASLAŤ USPORIADATEĽOVI NA EMAILOVÚ ADRESU: OBCHOD@MOLOKO.SK KEDYKOĽVEK POČAS TRVANIA SÚŤAŽE, NAJNESKÔR VŠAK DO TROCH (3) DNÍ OD JEJ SKONČENIA.

5. ODOVZDANIE VÝHIER VÝHERCOM

5.1 USPORIADATEĽ BUDE VÝHERCU KONTAKTOVAŤ TELEFONICKY NA KONTAKTNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE ALEBO E-MAILOM UVEDENOM V REGISTRÁCII NAJNESKÔR DO PIATICH (5) PRACOVNÝCH DNÍ PO VYHODNOTENÍ SÚŤAŽE A VYZVE HO, ABY ZASLAL NA E-MAILOVÚ ADRESU USPORIADATEĽA OBCHOD@MOLOKO.SK INFORMÁCIU O SVOJEJ ADRESE, NA KTORÚ MU MÁ BYŤ VÝHRA POSKYTNUTÁ A SÚČASNE KÓPIE VŠETKÝCH ÚČTENIEK OBSAHUJÚCICH NÁKUP SÚŤAŽNÝCH VÝROBKOV, KTORÉ POUŽIL V RÁMCI SÚŤAŽE, T. J. NIELEN NA REGISTRÁCIU, KTORÁ HO OPRÁVŇUJE K VÝHRE, A TO V LEHOTE  DO TROCH (3) PRACOVNÝCH DNÍ.  USPORIADATEĽ SA POKÚSI ZASTIHNÚŤ VÝHERCU MAXIMÁLNE DVAKRÁT. AK VÝHERCA NEODPOVEDÁ NA ŽIADNY Z POKUSOV USPORIADATEĽA DO TROCH (3) PRACOVNÝCH DNÍ OD POSLEDNÉHO POKUSU, VÝHERCA VIAC NEBUDE OPRÁVNENÝ ZÍSKAŤ VÝHRU; NÁSLEDNE VÝHRA TAKÉHOTO VÝHERCU  BEZ NÁHRADY PREPADÁ V PROSPECH USPORIADATEĽA, KTORÝ JE OPRÁVNENÝ JU POUŽIŤ ZA ÚČELOM OPAKOVANÉHO ŽREBOVANIA VÝHERCOV. USPORIADATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA NEOZNÁMENIE VÝHRY V PRÍPADE ZMENY TELEFÓNNEHO ČÍSLA, ČI E-MAILOVEJ ADRESY, AK MU TÁTO ZMENA NEBOLA RIADNE A VČAS OZNÁMENÁ SÚŤAŽIACIM. USPORIADATEĽ NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA FUNKČNOSŤ SIETÍ MOBILNÝCH OPERÁTOROV.

5.2 USPORIADATEĽ SI ĎALEJ VYHRADZUJE PRÁVO VYŽIADAŤ SI OD SÚŤAŽIACICH, U KTORÝCH MÁ PODOZRENIE Z PODVODNÉHO ČI NEKALÉHO KONANIA ÚČTENKY DOKAZUJÚCE NÁKUP SÚŤAŽNÝCH VÝROBKOV, S KTORÝMI SA DO SÚŤAŽE ZAREGISTROVALI. USPORIADATEĽ SI ĎALEJ VYHRADZUJE PRÁVO VYLÚČIŤ ZO SÚŤAŽE SÚŤAŽIACICH, U KTORÝCH BUDE MAŤ OPRÁVNENÉ PODOZRENIE NA SPÁCHANIE PODVODNÉHO ČI NEKALÉHO KONANIA ALEBO KONANIA V ROZPORE S DOBRÝMI MRAVMI, KTORÉ JE SPÔSOBILÉ OVPLYVNIŤ VÝSLEDKY SÚŤAŽE, A TO I PROSTREDNÍCTVOM TRETÍCH OSÔB. USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO NEUDELIŤ ČI NEODOVZDAŤ VÝHRY V PRÍPADE, AK EXISTUJÚ POCHYBNOSTI O SPÔSOBE ZÍSKANIA ÚČTENIEK DOKAZUJÚCICH NÁKUP SÚŤAŽNÝCH VÝROBKOV ČI V PRÍPADE PORUŠENIA PRAVIDIEL SÚŤAŽE ZO STRANY VÝHERCU ALEBO AKÉHOKOĽVEK KONANIA ZA STRANY SÚŤAŽIACICH, KTORÉ BY BOLO V ROZPORE S DOBRÝMI MRAVMI.

5.3 POKIAĽ VÝHERCA VÝHRU ODMIETNE ALEBO SA PREUKÁŽE, ŽE NÁKUP SÚŤAŽNÝCH VÝROBKOV, KTORÉ SÚŤAŽIACI POUŽIL K REGISTRÁCII A KTORÉ HO OPRÁVŇUJÚ K VÝHRE, NESPĹŇA PRAVIDLÁ TEJTO SÚŤAŽE, STRÁCA NÁROK NA VÝHRU, VÝHRA PREPADÁ BEZ NÁHRADY V PROSPECH USPORIADATEĽA, KTORÝ JE OPRÁVNENÝ VÝHRU POSKYTNÚŤ ĎALŠIEMU SÚŤAŽIACEMU V PORADÍ PODĽA TÝCHTO PRAVIDIEL, PRÍPADNE JU POUŽIŤ NA INÉ MARKETINGOVÉ ALEBO DOBROČINNÉ ÚČELY. ROVNAKÝM SPÔSOBOM BUDE USPORIADATEĽ POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, ŽE SA NEPODARÍ VÝHERCU OPAKOVANE (ASPOŇ DVAKRÁT) KONTAKTOVAŤ V PRIEBEHU ASPOŇ TROCH (3) DNÍ MEDZI JEDNOTLIVÝMI POKUSMI O KONTAKT NA KONTAKTNOM E-MAILU ALEBO TELEFÓNNOM ČÍSLE ZADANOM NA SÚŤAŽNEJ KARTIČKE A/ALEBO TENTO VÝHERCA V LEHOTE DO TROCH (3) DNÍ ODO DŇA, KEDY BOL VYZVANÝ POSKYTNÚŤ DOKUMENTY, Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU POŽADOVANÉ DOKUMENTY USPORIADATEĽOVI NEDORUČÍ.

5.4 VÝHRY BUDÚ DORUČENÉ VÝHERCOM DOPORUČENE NAJNESKÔR DO PIATICH (5) PRACOVNÝCH DNÍ ODO DŇA VYHODNOTENIA SÚŤAŽE. VÝHRY NEPREVZATÉ VÝHERCOM V LEHOTE DO PIATICH (5) DNÍ ODO DŇA ODOSLANIA PREPADAJÚ BEZ NÁHRADY V PROSPECH USPORIADATEĽA, KTORÝ JE OPRÁVNENÝ ICH POUŽIŤ ZA ÚČELOM OPAKOVANÉHO ŽREBOVANIA VÝHERCOV. USPORIADATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA NEDORUČENIE VÝHRY V PRÍPADE ZMENY BYDLISKA VÝHERCU, AK MU TÁTO ZMENA NEBOLA VÝHERCOM RIADNE A VČAS OZNÁMENÁ, ROVNAKO AKO V PRÍPADE NEPRÍTOMNOSTI VÝHERCU NA ADRESE, KTORÚ MU VÝHERCA OZNÁMIL, ANI ZA STRATU, POŠKODENIE, ZNIČENIE ČI NEDORUČENIE VÝHRY ALEBO JEJ DORUČENIE AŽ PO LEHOTE STANOVENEJ V TÝCHTO PRAVIDLÁCH SPÔSOBENÉ ZO STRANY POŠTY ČI INÉHO PREPRAVCU. VÝHERCA PLNE ZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ UVEDENÝCH ÚDAJOV A USPORIADATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA NESKORŠIE REKLAMÁCIE ZA NEDORUČENIE VÝHRY Z DÔVODU NEÚPLNÝCH ALEBO NESPRÁVNYCH ÚDAJOV UVEDENÝCH VÝHERCOM. USPORIADATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA NEDORUČENIE VÝHIER V PRÍPADE ZASLANIA POŠTOU RESP. KURIÉRSKOU SLUŽBOU A NEBUDE TAKTIEŽ ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE ŠKODY ALEBO POŠKODENIE VÝHRY POČAS PREPRAVY. VŠETKY PRÍPADNÉ REKLAMÁCIE JE POTREBNÉ UPLATNIŤ DO DVOCH (2) MESIACOV OD PREVZATIA VÝHRY.
VÝHERCA SA ZAVÄZUJE SPLNIŤ VŠETKY DAŇOVÉ POVINNOSTI SPOJENÉ S VÝHROU V TEJTO SÚŤAŽI.
USPORIADATEĽ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOB POUŽITIA ALEBO POUŽÍVANIE VÝHRY VÝHERCOM.

5.5 SÚŤAŽIACI, KTORÍ NEZÍSKALI ŽIADNU Z VÝHIER, NEBUDÚ NIJAKO VYROZUMENÍ.

5.6 USPORIADATEĽ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOB POUŽITIA ALEBO POUŽÍVANIE VÝHRY VÝHERCOM. 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 USPORIADATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE TECHNICKÉ PROBLÉMY PRI PRENOSE DÁT PROSTREDNÍCTVOM SIETE INTERNET ALEBO INÝMI ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI.

6.2 ÚČASŤOU V SÚŤAŽI, RESP. VYKONANÍM REGISTRÁCIE VYJADRUJE SÚŤAŽIACI SVOJ SÚHLAS S PRAVIDLAMI SÚŤAŽE A ZAVÄZUJE SA ICH PLNE DODRŽIAVAŤ. PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKAJÚCE V SÚVISLOSTI SO SÚŤAŽOU, KTORÉ NIE SÚ UPRAVENÉ V TÝCHTO PRAVIDLÁCH SA RIADIA PRÁVNYMI PREDPISMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

6.3 USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO V ODÔVODNENÝCH PRÍPADOCH, RESP. V PRÍPADOCH HODNÝCH OSOBITNÉHO ZRETEĽA KEDYKOĽVEK POZMENIŤ ALEBO UPRAVIŤ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ČI SÚŤAŽ OBMEDZIŤ, ODLOŽIŤ ALEBO ÚPLNE ZRUŠIŤ BEZ UDANIA DÔVODOV A STANOVIŤ NÁHRADY A ROVNAKO TAK PRÍPADNE NAHRADIŤ JEDNOTLIVÉ VÝHRY ZA VÝHRY INÉ OBDOBNÉHO TYPU A ZODPOVEDAJÚCEJ HODNOTY. AKÁKOĽVEK ZMENA V PRAVIDLÁCH SÚŤAŽE, ZRUŠENIE SÚŤAŽE A NAHRADENIE JEDNOTLIVÝCH VÝHER INÝMI BUDE USKUTOČNENÉ PÍSOMNE A ZVEREJNENÉ NA SÚŤAŽNÝCH STRÁNKACH.

6.4 SÚŤAŽ SA RIADI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. VYMÁHANIE ÚČASTI V SÚŤAŽI A VÝHRY SÚDNOU CESTOU ALEBO VYPLÁCANIE PEŇAŽNÉHO PLNENIA ALEBO POSKYTNUTIA NEPEŇAŽNÉHO  PLNENIA NAMIESTO VECNÝCH VÝHIER NIE JE MOŽNÉ A SÚŤAŽIACI NIE JE OPRÁVNENÝ SA DOMÁHAŤ VÝMENY VECNÝCH VÝHIER, VÝHRY AKOKOĽVEK REKLAMOVAŤ ALEBO UPLATŇOVAŤ PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA V SÚVISLOSTI S PREVZATÝMI VÝHRAMI. USPORIADATEĽ TAKTIEŽ NEZODPOVEDÁ ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU, KTORÚ SÚŤAŽIACI PRÍPADNE UTRPIA SVOJOU ÚČASŤOU V SÚŤAŽI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM ZÍSKANEJ VÝHRY. 

6.5 REGISTRÁCIOU DO SÚŤAŽE SÚHLASÍ SÚŤAŽIACI PRE PRÍPAD VÝHRY V SÚŤAŽI S TÝM, ŽE MÔŽU BYŤ VYTVORENÉ OBRAZOVÉ ČI AUDIOVIZUÁLNE ZÁZNAMY JEHO OSOBY A TIETO NÁSLEDNE ZVEREJŇOVANÉ V MÉDIÁCH A V PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOCH USPORIADATEĽA SÚŤAŽE SPOLU S UVEDENÍM MENA A PRIEZVISKA VÝHERCU, ÚDAJOV O VÝHRE A HODNOTY VÝHRY. SÚŤAŽIACI NEBUDE MAŤ NÁROK NA ŽIADNU ODMENU V SÚVISLOSTI S VYTVÁRANÍM A NÁSLEDNÝM ZVEREJŇOVANÍM OBRAZOVÝCH ČI AUDIOVIZUÁLNYCH ZÁZNAMOV SVOJEJ OSOBY A VZDÁVA SA V TEJTO SÚVISLOSTI AKÝCHKOĽVEK FINANČNÝCH ALEBO INÝCH MAJETKOVÝCH NÁROKOV, KTORÉ MU VZNIKLI ALEBO BY MU MOHLI VZNIKNÚŤ.

6.6 ZO SÚŤAŽE SÚ VYLÚČENÍ VŠETCI ZAMESTNANCI USPORIADATEĽA SÚŤAŽE, FYZICKÉ OSOBY INAK SPOLUPRACUJÚCE S USPORIADATEĽOM NA ORGANIZÁCII SÚŤAŽE A OSOBY VŠETKÝM HORE UVEDENÝM OSOBÁM BLÍZKE V ZMYSLE UST. § 116 ZÁKONA 

Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA. V PRÍPADE, ŽE SA VÝHERCOM STANE TAKTO VYLÚČENÁ OSOBA, USPORIADATEĽ VÝHRU POSKYTNE ĎALŠIEMU SÚŤAŽIACEMU V PORADÍ PODĽA TÝCHTO PRAVIDIEL. V PRÍPADE, ŽE SA VÝHERCOM STANE VYLÚČENÁ OSOBA A TÁTO VYLÚČENÁ OSOBA UŽ VÝHRU PREVZALA, VÝHRA NIE JE PLATNE ZÍSKANÁ A JE POVINNÁ BEZODKLADNE NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ VÝZVY USPORIADATEĽA VÝHRU VRÁTIŤ, RESP. NAHRADIŤ USPORIADATEĽOVI PLNÚ HODNOTU PRÍSLUŠNEJ VÝHRY.

6.7 REGISTRÁCIOU DO SÚŤAŽE SÚŤAŽIACI SÚHLASÍ S TÝM, ŽE USPORIADATEĽ, PRÍPADNE NÍM POVERENÁ OSOBA, AK SA SÚŤAŽIACI STANE VÝHERCOM, SÚ OPRÁVNENÍ BEZPLATNE UVEREJŇOVAŤ JEHO PREJAVY OSOBNEJ POVAHY (VIDEO, PÍSMO, HLAS, SLOGAN APOD.), NA INTERNETE, V PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOCH ALEBO V MÉDIÁCH A NA PRODUKTOCH USPORIADATEĽA SÚŤAŽE, A TO NAJMENEJ PO DOBU JEDNÉHO (1) ROKA ODO DŇA VYTVORENIA TÝCHTO ZÁZNAMOV A NEOBMEDZENE PRE INTERNÉ ÚČELY USPORIADATEĽA. SÚŤAŽIACI REGISTRÁCIOU DO SÚŤAŽE ĎALEJ VYSLOVUJE SÚHLAS S TÝM, ŽE V PRÍPADE, ŽE SA STANE VÝHERCOM ALEBO SEMIFINALISTOM, UDEĽUJE ZASLANÍM SÚŤAŽNEJ FOTOGRAFIE USPORIADATEĽOVI OPRÁVNENIE K VÝKONU PRÁVA TÚTO FOTOGRAFIU, AKO AUTORSKÉ DIELO, UŽIŤ V ROZSAHU A ZA PODMIENOK UVEDENÝCH V TÝCHTO PRAVIDLÁCH (ĎALEJ LEN "LICENCIE"), PRIČOM ODMENA ZA TÚTO LICENCIU JE ZAHRNUTÁ V HODNOTE PRÍSLUŠNÝCH VÝHIER. LICENCIA SA UDEĽUJE AKO VÝHRADNÝ, MNOŽSTVOVO A ÚZEMNE NEOBMEDZENÁ, NA DOBU TRVANIA MAJETKOVÝCH AUTORSKÝCH PRÁV SÚŤAŽIACEHO A KU VŠETKÝM ZNÁMYM SPÔSOBOM UŽITIA V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA. SÚŤAŽIACI SÚHLASÍ S TÝM, ŽE USPORIADATEĽ JE OPRÁVNENÝ POSKYTNÚŤ OPRÁVNENIE TVORIACE SÚČASŤ LICENCIE ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE AKEJKOĽVEK TRETEJ OSOBE. SÚŤAŽIACI ĎALEJ SÚHLASÍ S TÝM, ŽE USPORIADATEĽ JE OPRÁVNENÝ LICENCIU POSTÚPIŤ AKEJKOĽVEK TRETEJ OSOBE. V RÁMCI POSKYTNUTEJ LICENCIE JE USPORIADATEĽ OPRÁVNENÝ VYKONÁVAŤ AKÉKOĽVEK ZMENY SÚŤAŽNEJ FOTOGRAFIE ČI JU AKOKOĽVEK UPRAVOVAŤ, SPÁJAŤ S INÝMI DIELAMI A ZARAĎOVAŤ JU DO DIEL SÚBORNÝCH VRÁTANE V PROSTREDÍ INTERNETU A REKLAMY, A TO SÁM ALEBO PROSTREDNÍCTVOM TRETEJ OSOBY.

6.8 TIETO ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚ ZVEREJNENÉ NA SÚŤAŽNÝCH STRÁNKACH WWW.MOLOKO.SK. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI TEXTOM SKRÁTENÝCH PRAVIDIEL UVEDENÝCH V KTOROMKOĽVEK PROPAGAČNOM MATERIÁLI PREZENTUJÚCOM TÚTO SÚŤAŽ A TÝMITO ÚPLNÝMI PRAVIDLAMI ZVEREJNENÝMI NA SÚŤAŽNÝCH STRÁNKACH, MAJÚ PREDNOSŤ TIETO ÚPLNÉ PRAVIDLÁ.

6.9 V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK SPOROV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z TEJTO SÚŤAŽE ALEBO KTORÉ VZNIKLI V SÚVISLOSTI S ŇOU SA JEDNOTLIVÝ SÚŤAŽIACI A USPORIADATEĽ ZAVÄZUJÚ, ŽE ICH BUDÚ RIEŠIŤ VZÁJOMNÝMI ROKOVANIAMI A DOHODOU.   

V BRATISLAVE, DŇA 04.12. 2019

SIMS PLUS S.R.O., CUBESHOP S.R.O.

Výhercami súťaže sú pani Šárka Ondrišová, Nina Cohen

Možnosti platby

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, PayPal

© 2006-2021 SIMS Plus, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.