Poštovné zadarmo
v rámci Slovenska

Štatút a pravidlá súťaže

Štatút a pravidlá

 

 

 On-line súťaže : VYHRAJ PRE SEBA A SVOJU „SKOROSESTRU“ trendy náhrdelník SWAROWSKI od MOLOKO!

 

 

 

 

 

16.8.2018

 

 

 

 

Štatút súťaže

 

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá on-line súťaže  - VYHRAJ PRE SEBA A SVOJU „SKOROSESTRU“ trendy náhrdelník SWAROWSKI od MOLOKO!

 

 

Cieľom súťaže je podpora návštevnosti filmu SKOROSESTRY v slovenských kinách, ktorého vlastníkom distribučných práv na území Slovenskej republiky je distribučná spoločnosť Continental film, s.r.o. a podpora návštevnosti webovej stránky www.moloko.ska podpora návštevnosti ich instagramového účtu moloko.sk a podpora návštevnosti instagramového účtu cinemaxslovensko.sk a návštevnosť v kinách CINEMAX a.s. a CINEMAX Bratislava s.r.o..

 

 

  1. 1.   Organizátor Súťaže

 

1.1.        Organizátorom súťaže je Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897, IČ DPH: SK2020210621, DIČ: 2020210621, Zápis v OR Okr. Súdu BA I., Vložka č.: 15838/B, Oddiel: Sro, Banka: Tatra banka, a.s., SK7111000000002625006436, SWIFT: TATRSKBX 

 

  1. 2.   Vyhlasovateľ a usporiadateľ a partneri

 

2.1.        Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je spoločnosť Continental film, s.r.o.  

Partnerom súťaže je spoločnosť SIMS plus, s. r. o.,  a CINEMAX, a.s. a CINEMAX            Bratislava, s.r.o.

 

2.2.        Jeden výherca bude zverejnený na instagramovom profile moloko.sk a webovej stránke www.moloko.skv sekcii Perličky. 

 

  1. 3.   Trvanie súťaže

 

3.1.        Súťaž sa uskutoční v termíne od 17.8.2018 do 2.9.2018. V priebehu tohto obdobia sa účastníci súťaže môžu zapojiť do plnenia súťažných podmienok a získať cenu.

3.2.        Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky v on-line priestore. 

3.3.        Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne 3.9.2018.

 

 

 

 

  1. 4.   Účastníci Súťaže

 

4.1.        Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram a má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj Instagramový účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete Instagram.

4.2.        Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora, vyhlasovateľa a partnerov súťaže a im blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené s dodávateľskými agentúrami, ďalej ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4.3.        Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

 

 

  1. 5.   Podmienky – pravidlá súťaže

 

Do Súťaže sa môže účastník zapojiť výhradne v on-line prostredí a to len v stanovenom termíne konania súťaže.

 

Podmienkou pre úspešné zapojenie sa do Súťaže je splnenie všetkých nasledovných podmienok súťaže:

 

5.1.        Účastník súťaže musí poznať osobu, ktorá mu je ako „skorosestra“ t. j. osoba blízka ako napr. sestra, priateľka atď.

 

5.2.        Účastník súťaže sa odfotí so svojou „skorosestrou“, prípadne ako sa táto osoba nemá záujem fotografovať a zverejňovať svoju podobizeň, použije súťažiaci len svoju fotografiu.

 

5.3.        Svoju fotografiu, prípadne fotografiu so svojou „skorosestrou“ zavesí súťažiaci na svoj Instagramový účet a do príspevku ku fotografii označí svoju „skorosestru“ pomocou symbolu zavináč @ a cez meno aktívneho účtu, ktorý táto osoba používa na sociálnej sieti Instagram, ďalej v príspevku označí hashtagom  nasledujúce odkazy – #moloko.sk , #skorosestry , #cinemaxslovensko , #continentalfilm

 

 

5.4.        Splnením podmienok v bodoch 5.1. – 5.3. sa súťažiaci zaraďuje do súťaž o výhru.

 

5.5.        Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť najneskôr v posledný deň súťaže t.j. 2.9.2018 do 23:59 hod. Súťažiaci, kt. sa do súťaže zapoja po tomto termíne nebudú zaradení do vyhodnocovania výsledkov súťaže.

 

 

  1. Vyhodnotenie súťaže 

 

6.1.        Výhru v súťaži obdrží jeden súťažiaci, ktorý splní podmienky súťaže stanovené v čl. 5 tohto štatútu.

6.2.        Vyhodnotenie súťaže prebehne 3.9.2018 t.j. v pondelok.

 

 

  1. 7.   Výhra

 

7.1.        Vecnou výhrou v Súťaži sú dva identické dámske náhrdelníky značky SWAROWSKI  kód 5409471, v maloobchodnej cene eur 99 € s DPH. 

7.2.        Vecné výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

7.3.        Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a hodnote.

7.4.        Vecná výhra bude účastníkovi súťaže zaslaná Slovenskou poštou na jeho adresu najneskôr do 90 dní od vyhlásenia výhercu.

 

 

  1. 8.   Ochrana osobných údajov

                        

            8.1 Vyhlasovateľ súťaže týmto informuje účastníkov súťaže v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ako aj v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z. “) nasledovne:

            8.2. Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne na dobu počas trvania súťaže a zverejnenia výsledkov, a to za účelom kontaktovania v prípade výhry, doručenia výhry výhercovi a informovania o výhre na Instagramovom profile Vyhlasovateľa súťaže a zároveň si je vedomý, že Vyhlasovateľ súťaže použije poskytnuté osobné údaje výhradne za účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže. 

            8.3  Vyhlasovateľ sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR, čiže za osobu, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. 

            8.4  Vyhlasovateľ súťaže získava výlučne nasledovné osobné údaje: · meno a priezvisko, · miesto trvalého pobytu, · e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno a priezvisko, resp. názov profilu na Instagramovom účte , fotografiu účastníka súťaže prípadne fotografiu účastníka súťaže s jemu blízkou osobou, v tomto prípaden naývanou ako „skorosestra“.

            8.5  Získané osobné údaje Vyhlasovateľ zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel. Osobné údaje budú vymazané najneskôr po odoslaní poslednej časti výhry, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Vyhlasovateľ súťaže nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny. 

            8.6  Vyhlasovateľ súťaže považuje prihlásenie sa do súťaže a akceptáciu štatútu súťaže za vznik právneho vzťahu medzi Účastníkom súťaže a Vyhlasovateľom súťaže, ktorý je právnym základom na spracúvanie osobných údajov súťažiaceho na účely realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

            8.7  Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje účastníkov súťaže sú spracúvané, okrem samotného prevádzkovateľa, týmito príjemcami (ktorí sa podieľajú na príprave alebo realizácii súťaže): Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

            8.8 Účastník súťaže má právo:

 - žiadať prístup k svojim osobným údajom (tzv. „právo prístupu“), t. j. potvrdenie, či sa osobné údaje súťažiace spracúvajú ako aj prístup k osobným údajom súťažiaceho, ktoré sa spracúvajú ako aj právo na ďalšie informácie podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a) až h zákona č. 18/2018 Z. z.

 - žiadať o opravu spracúvaných osobných údajov súťažiaceho (tzv. „právo na opravu“) 

- žiadať vymazanie spracúvaných osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. (tzv. „právo na výmaz“) 

- žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. (tzv. „právo na obmedzenie spracúvania“) 

- súťažiaci má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu 

- súťažiaci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak súhlas udelil

 - súťažiaci má právo na prenosnosť osobných údajov, ak ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu

- súťažiaci má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, alebo inému orgánu ochrany osobných údajov podľa svojho bydliska;

 - súťažiaci má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

Tieto práva si môže súťažiaci uplatniť kedykoľvek e-mailovou žiadosťou adresovanou Vyhlasovateľovi súťaže na adresu: ochrana@klenotyaurum.sk alebo osobne alebo písomne u Vyhlasovateľa súťaže.

8.9 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

 

 

  1. 9.   Záverečné ustanovenia

 

9.1.        Za zdanenie výhry v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zodpovedá výherca. Výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,00 eur sú od dane oslobodené.

 

9.2.        Organizátor nehradí účastníkom a výhercom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo v súvislosti s prevzatím výhry.

 

9.3.        Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel Súťaže. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže alebo jej zrušenie vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže oznámi na internetovej stránke www.moloko.sk

 

9.4.        Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže, alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou.

 

9.5.        Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Každý súťažiaci účasťou v súťaži sa zaväzuje dodržiavať pravidlá súťaže a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy Usporiadateľa. 

 

 

9.6.        Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať záujmy Usporiadateľa, jeho dobré meno a nesmie propagovať žiadny služby alebo tovar tretích strán. V prípade porušenia tejto podmienky Usporiadateľ súťaže vymaže daný komentár a účastníka vylúči zo súťaže.

 

9.7.        Táto súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spojená so spoločnosťou Instagram. Týmto súťažiaci potvrdzuje, že dáva informácie Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Instagram.

 

 

 

V Bratislave dňa 16.8.2018

Možnosti platby

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, PayPal

© 2006-2021 SIMS Plus, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.